معلم از کدام گِلی سرشته شده است که او غبار کینه و بغض و عداوت را به خود نگرفته لطف و مهربانی را هدیه مردم میکند. قلب معلم پُر از مهر و ترحم است، معلم از مکتب اخلاق زاده شده است. بلی جهان به اخلاق معلم گرویده شده و آن را معبد ادب و ادب زادان میدانند. بدون معلم جهان پُر از خس و خاشاک تلقی میشود. پرچم سبز علم و معرفت  به دستان نیرومند معلم در کرۀ سرخ مریخ کوبیده شده است که تا حال در فضای دنیای خارج در اهتزاز است. ذهن طغیانگر و سرکش انسان در سحرگاه زنده گی توسط معلم مهار میگردد و با نیروی سازندۀ آن موجود معتبر به مسیری شگوفایی و نوع دوستی هدایت میگردد.

سنگ بنای اساسی کاخ بلند و شگوفان تکامل ، معلم است. تمدن های بزرگ و درخشان که تا اعماق تاریخ بشریت ریشه دوانیده است و امروز این درخت تناور که تا به کرۀ ماه و زهره قد برافراشته است و شاخسارانش که برتمام گیتی سایه انداز است، بذر آن را معلم کاشته است و آنرا با دستان پراز صفا خود پرورانیده است.

معنی زنده گی و زنده گانی نمودن را معلم میتواند روشنتر سازد. آری! معلم فلسفه اخلاق و ادب است، معلم دیوان خوشی و خوشبختی جامعه اش است. معلم بازار مهر و محبت است. معلم گل پر معطر جهان امروزی است معلم گوهر نایاب است.

معلم سرلشکر و قافله سالار کاروان عظیم معرفت است. در عدم موجودیت این سرلشکرِ کارآگاه جهان در زیر سیطرۀ سفاکانه جهل و تاریکی رنگ می باخت و انسان درین گودال تاریک و بدبختی دست و پا میزد.

درس معلم که گر بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

+ نوشته شده توسط خیرمحمد در یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۱ و ساعت 20:18 |


Powered By
BLOGFA.COM